The Phoenix Islands
About the Phoenix Islands

Marin Marawa

E korakora te mari inanon marawan Rawaki ma mwaitin ikana aika a mwaiti kurikuri n aekaia nako, taian ingimea, bakoa, raku ao ikan kabin marawa aika rianako mwaitiia. A mwaiti naba aekan rakai aika a maiureirei man riki bwa mwengaia ikan marawa mai mataniwii nako kabin marawa. N taian nano aika a kakaokoro ao n taabo aika a kakaokoro inanoan te nama, itinanikuna ao taabo ake a kaitara ma te ang n taai nako a bon kuneaki iai aekan rakai ma ika aika maeka iai.

Kaora ake a tan man te ang bon ngaia aika a moan te mwaiti kurikuri mwaitin ika iai. Tabo ake a uki man naonao a bon tira naba ika iai inanon taian kararang rimarenan rakai. Akea aekan mwaitin ikan te aono ae Rawaki ae kona ni kabotauaki ma aban nako Indonesia ma te Betebeke. Nga ma nga aekan taian mako, ika-mawa, ao te karon are aki bati n nonoraki n te aonnaba ngaia e koro naba mwaitina n te aono aei.

 

Taian Bakoa

Teuana te bwai ae rianako iai aron PIPA bon mwaitin te bakoa ni marawana. Bakoan te aono aei a raraun mai tinanikun bwaron nao nako aon te ora ni kaan ma te bike ni kakai kanaia. Raroan PIPA ma aba aika a maekanaki bon aio oin korakoran marina, ngkai e karako ae kona n roko n akawa n te aono aio. Tao ibukin te raroa aei ae ngaia ae a mano naba iai taian bakoa mairouia taan akawa te bai-ni-bakoa. Taraan te bakoa ikai e tara ni mwaiti ma ni koauana ao bon moan te kai rotaki ngkana e akawaki n aki tiatianaki ngkai ti kaka tabeman bunna ae kona ni bungia n teuana te tai ni kabotauaki ma ika ake a uarereke aika mirion natiia ngkana a bung n teuana te tai.

Te bakoa bon ngaia ae kateimatoa te reitanimaiu i taari. Ngaia naba ae kabaeranti mwaitin ika nako ao n totokoi naba taian aoraki aika a kona n reke nakoia ika. N te tebo are karaoaki nako kabin marawan Rawaki ao e kuneaki bwa iai naba te bakoa ae toa ae onoua tabaroona. Aio e kaota aron tamnein te bakoa ni kabaeranta te marawa ao te reitanimaiu mai mataniwi nako kabin marawa.  

 

Taian Kua

Te aono ni PIPA e mena raoi i nukan te tabo ngkoa ni waikua n te ka-19 n tienture. A roroko taan waikua mai Amerika meang n taai akanne n anai kua n te mwaiti ae nang rawata. Ibukin anne ao a kamatoa taan rabakau bwa n te tai aei ao moan te karako te kua n te aono ae Rawaki. N tain te roko ikekei n te tai aei ao bon ti taian kua-kewe aika a noraki. Man mwaitin karakoia ao a karioa te iango are e a bon raoiroi ngkana e kainaki naba te aono n Rawaki man te waikua ao ni karinaki iaan te Whaling Commission South Pacific Sanctuary.

 

Taian On

E rawata te on ae noraki n tain te roko ikekei ao iai naba aia tabo ni kaabung aika kuneaki iai. N angiin tabo n te aonnaba ao a karako aia tabo on ni bung ngkai ai te roko naba aomata n urui ao man kang bunnimoaia. E ngae n anne ao tionakon PIPA man te aonnaba ao a kamanoaki iai taian on ma aia tabo ni kaabung. Uaekaki on aika kuneaki i Rawaki bwa te on ae kurin karana ao are ao wai ubuna.

 

Taian Baibai

Iai aua aekan baibai aika a kuneaki n te aono n Rawaki. Iai uoua aekakin ake a maeka iaon te maran are aio ti kina n arana ae te baiku ao iai uaekaki aika a maeka i marawa n are nano. Ake a noraki marawa bon te baibai ae te Manta Ray ao are teuana te Eagle Ray. Te Eagle Ray e maiu ni kanana aika maan aika a nang uarereke aika buti ma te aira.