The Phoenix Islands
About the Phoenix Islands

Rongorongon te Aono n Rawaki

Rimoa ngkoa n aia tai taan ieie n te waa, 3,000-5,000 te ririki n nako, ao a tia ni koromabeaki aban nako te Betebeke ike e a kaotaki iai bingingiin te Aono n Rawaki ni kabotauaki ma toakaein aba aika Biti, Tahiti, Hawaii, ao Tamoa. Imwin taian keniken iaon aban te Aono n Rawaki ao e a kuneaki bwa iai kaain aba aikai ngkoa ma ibukin raroakinokinona ma aba ake iai kaaia ao anne bukina ae aki maan n tiku ni maeka ikanne. Okoron te aono anne ma aba ake a toka i maiakin te ekuetoa bwa bon moan te karako te ran iai ao anne raoi ae karika te aki maan tiku irouia aomata ni maeka iai.  

N ririki aika 1800 tabun ao iai taan waikua mai Amerika man taabo aika Nantucke ao Bew Bedford ao Massachusetts aika a kunei taian kua-ni-marawa aika a mwaiti ni marawan te Betebeke. Angiin te waikua a bon karaoaki n aban Kiribati ri-rarikin te Aono ae Rawaki. N tabetai ao mwane kuua aika e riaon 600 mwaitia irouia taan waikua aikai. Aio bukina ngkai n taai aikai ao bon moan te karako norakin te kua-ni-marawa n te Aono n Rawaki. Bon iai mwin biti ma burati aika a kuneaki iaon aban nako Rawaki ao aikai bon bitin nako te bwai ni waikua.  

Mai mwin ana kamatebwai teuae nang kinaki n te aonnaba ae Charles Darwin n ririki aika 1831 nakon 1836 ao e a koroi aron moan rikin taian rakai ma aane. N ana kabwarabwara ao e aki toki n tataekini aban te Aono n Rawaki.

N ririki naba akana 1800 tabun ao e a kuneaki te tano ae te kuano iaon aban Rawaki tabeua. Tabeua aban Rawaki a mwaiti kuano iai bwa a roko n te bubuaniwae rietaia iaon te aba. Kain Buritan ao Amerika aika a kenii taian kuano aikai inanon ririki aika a mwaiti man aban nako Rawaki. Ni banen te kaubwain aei n 1937 ao a katukaki taekan aaba aikai iroun Buritan bwa raonan aba aika Kiribati ma Ereti ake mena iaan ana korone. Uoua te ririki imwina ao Amerika e a manga bwaka nanona n aaba aika Kanton ma Enderbury, ao e a manga anai ni katikui i aana.

N te ririki ae 1937 n te bong ae te Kanimabong ae 2 n Turai ao te bwairati ae kinaki n te aonnaba ae Amelia Earhart e kiba ma raona ae Fred Noonan mai Lae i Babua Niukini bwa a na kaea Howland, teuana aban Amerika ae mena naba inanoaan te Aono n Rawaki. E aki roko ni kawaina te wanikiba aei bwa e bua naba iaan ang n akea naba mwanekana teutana n tiku imwina. Te rabwata teuana ae kinaki are tabe ma kakaeakin wanikiba ni-kawai ae te TIGHAR e kaota mwin ana kakae iaon ana wanikiba Earhart ao e taku n ana katautau bwa e bwaka te wanikiba aei iaon Nikumaroro, ae aban Rawaki teuana. E moana ana kakae TIGHAR man te ririki 1980 iaon Nikumaroro ao ni karokoa ngkai e bon tuai man reke kamatoan ana katautau aei.

Buritan ao Amerika a bon boraraoa kawakinan aaba aikai n te maan ae 50 te ririki bwa man 1939 nako moan 1979, te ririki are e inaomata iai Kiribati. Inanon ririki akanne ao Buritan ma Amerika a kataia naba ni kakaei anga ake a na maekanaki iai aban Rawaki aikai bwa a na kamwaeaki aomata mai aban Kiribati ake a ibetutu. Iai naba iangoan kawaakan te oroben ma unikan taian nii irouia ake a na kamwaingaki ma n te ririki ae 1963 ao a bane n aki koro nanon iango ao waki aikai.

Te aba ae Kanton bon ti ngaia ae korakora kabonganaana n taai akekei, tao ibukin buburana ae 8 kmᶽ ao namana ae tan raoi. Te kambwana ni wanikiba ae te Pan American Airways e moana kabonganaan naman Kanton n te ririki ae 1939, are e a karaoia iai bwa te tabo ni bwaa irouia wanikiban taari ake a kikiba rietan Kanton nako Nutiran. N tain Buakan te Aonnaba ao ana Taanga ni Buaka Amerika e karika Kanton bwa nnena ao ikanne are e a karaoa iai te marae ni wanikiba ae te toakaei ibukiia ana nna ni wanikiba. Imwina riki ao te NASA e a manga karaoa Kanton bwa nnen ana tiaeteraite are e na mamataukirooaki iai karaian bwainibuaka aika mwakaroiroi. N te tai aei ao bon ti Kanton ae iai aika a maeka iai bwa ana taan mwakuri te Tautaeka ma kain aia utu.