The Phoenix Islands
About the Phoenix Islands

Kuneaki te Baretaiti: Te Aono n Rawaki

Kuneaki te Bwaretaiti: Te Aono n Rawaki, bon te birim are e ninia nako nanon te PIPA ma marawana. Ikai are a kona n noraki iai aekan rakai aika a tuai man nonoraki mai mwaina. Aio te birim ae karaoaki irouia taan rabakau man te New England Aquarium iaan aia karikirake ae te Primal Ocean Project. Taan rabakau aikai a bon karoko iaon Rawaki mani karaoi teboia ikekei n ririki aika 2000 ao 2002. Man teboia aika a mwaiti ni marawan te Aono aei ao a karinani iai kaubwain PIPA ma aekakin nako rakaina ao ikana. Man te ukeuke aio, ae oti n te birim aio, ao e a turuturu raoi iai aron PIPA bwa ngaia ngkai te kabanea ni bubura n okai n te aonnaba ae akea kabotauana. E ota naba n te birim aei aron kamanoan kaubwain te Aono aio rinanon taian mwane aika a na bwaka ni kabooa mwin te mwane man te akawa are iaon kawaina n toki. Te mwane n Tania are e a tia n tei ngkai bon buokan kamanoan te Baretaiti aio bwa e na teimatoa n tai nako.
(Maanna 25 miniti) (E oti n te DVD ao n te DVD-PAL)


E karaoaki te birim aei bwa buokan te reirei. Ngkana iai rongorongo aika a kainnanoaki ao reitaki ma te Botaki aei:
New England Aquarium’s Conservation Dept. Central Wharf, Boston, MA 02110 USA
Telephone: +1-617-226-224; Fax: +1-617-973-0242; Email: WOWfilms@neaq.org