The Phoenix Islands
About the Phoenix Islands

Marin kabin marawa

Te okai ae PIPA bon ngaia te moan okai ni marawa ae karina naba kabin marawa iai n reitaki ma maungan kabin marawa. Aio e rianako arona ngkai bobotan te aono ae kainaki bon moan te buburakaei ao ngaia ngkai te kabanea n nano n te aonnaba. N taai aikai ao e nang ni karako ae e a tia ni kamatebwaia te maiu i kabin marawa ao ngkai PIPA e reita kabin marawa bwa te okai ao anne ngkanne e nang kona ni kaotinakoi kukune aika boou nakon te aonnaba nakon taai aika a na roko. Iai te bakoa are a tia ngkoa n noraki n te bwai n rawetamnei are e kateboaki nako kabin marawa ma a tuai taan rabakau n ataia raoi bwa tera aron te bakoa aei ao e maiu ni kanga n te aeka n nano anne. E katautauaki nanon marawan te PIPA bwa e raka iaon 4,000 te mita.

Iai naba te bwai ae raka iai te okai ae PIPA bwa a mwaiti taian maunga aika warekeno i kabin marawana. Maunga ni warekeno aikai aikoa maiu ma a riki ngkai bwa taan anga te maiu nakoia ika ni kabane mai kabin marawa nako mataniwi. Tabeua taubukin maunga aikai ake a riki ba taian aba aika aban Rawaki ao bon iai naba ake a tei i kabin marawa n te nano ae 5,000 te mita iaan tare. Riaon raaben nako taian maunga aikai ao a riki iai taian rakai ake a riki bwa mwengaia ikai ao a kaai ni maiu ma ika. Taari ae birirake mai kabin marawa nako mataniwi riaon raaben maunga aikai a bon uota te maiu ae tabwanin nakoia ika ma rakai.

N te tai aio ao a tuai tia kakae iaon te reitanimaiu ma maiuia maan ma kaai ake a uarereke inanon marawa ake a riki bwa kanaia ika ake a bubura riki aika ikan kabin marawa. E mwaiti te kakae ae riai ni karaoaki inanon marawan Rawaki ao n tian aikai ao iai te kanamakin bwa a na bon bae ni kuneaki maari ma aekan ika riki tabeua aika a tuai man kuneaki irouia taan rabakau.

Te ati ao te ingimea: Ikai aika a bati aia karekemwane

Utun nako te ingimea ma te ati (tuna) ngaia ngkai ae riki bwa aia takete kaibuke n akawa n te aonnaba ao aio ae reke naba kabwaian Kiribati iai ao aba nako ake a kaina te Parties to the Nauru Agreement (PNA). E riaon 50% mwaitin te tuna ae anaki bwa kanaia kain te aonnaba ae bwanin mai nanon te marawa ae te Betebeke maeao ao nuka are ti mena iai (2.4 te mirion te tan n 2009) ao e kaan 40% are a reke iai aia mwane aban nako te PNA. Te karekemwane man taian raitienti n akawa bon ngaia oin aia karekemwane aban te PNA. Ibukin aio ao Kiribati e a katea iai ana okai ae PIPA bwa e na buoka kateimatoaan te kaubwai ae te ika ae te tuna.