The Phoenix Islands
About the Phoenix Islands

Rakain Rawaki

Rakain Rawaki a bon raka aroia n aro aika mwaiti ao aio e bon reke man teimatoaia ngkai akea ana tokobito te aomata nako iai. Bon waniua mwaitin atimwakorona Rawaki aika a otabwaniniaki n taian rakai. Bon iai naba uoua kaora aika a raba iaan taari aika Carondelet Reef ao Winslow Reef aika 3-4 te mita iaan tari n tain te ora.

Rakain Rawaki a bon maiu n aroia n aki tokobitoaki. Iai korakoran te nao ae teimatoa n oro man n itera aika mai maiaki, mainiku ao meang ao aio are a uarokoi rakain PIPA bwa a na maiureirei. Ibukin aio e a riki iai PIPA ba ai te nikira n tabo n te aonnaba ae iai inanona taian kaubwai ma taian mari aikai. A tia taan rabakau ni kunei aekan rakai aika 250 mwaitiia ni aia moan kakae. Imwina riki ao a manga kunea bwa ngaia 518 ao n aia katautau bwa e bon nakon te mwaiti ae 570 aekan rakain nako PIPA ni kabane.

E ngae ngke iai kaman ataakin te aono aei mangkoa bwa rianako kaubwain marawana ao bon akea mwin aia kakae taan rabakau ae a tia ni karaoia mai mwaina ni karokoa rokon ana tiim te New England Aquarium n te ririki 2000. Tionakon Rawaki ma te aonnaba e a bon karekea te kaokoro ae bubura ma kaora ke okai tabeua n te aonnaba aika a tabe n uruakaki ni katoa bong mairouia aomata. Ibukin aio ao PIPA e na tiku n tei bwa ti ngaia ngkai te tabo ni kamaiu ibukia ika ma rakai i Nukan te Betebeke.

Te PIPA e bon aitara naba ma te kanganga ae keekeraken kabuebuen te aonnaba e ngae ngke akea ana tokobito te aomata. Ni bane 2002 ao e bon rotaki te aono n Rawaki n rakan kabuebuen te aonnaba ike a mwaiti iai rakaina aika a mate. Imwain naba rikin Rawaki bwa te okai ni marawa ao iai naba noran mwin akawaan te bakoa ibukin te bai-ni-bakoa. N te kakae imwina ngke a riki PIPA bwa te okai ao a manga noraki rakai n okira aron maiureireiia ao mwaitia bakoa ake a tia ngkoa ni karako a manga nangi ni mwaiti.