The Phoenix Islands
About the Phoenix Islands

Te Reitanimaiu

Ibukin tionakon PIPA man te aonnaba ao aio ae a nang ni mano iai ao n riki naba bwa nneia ni buti te nanai ni ika teuana ma teuana mairouia ake a bubura ni karokoia ake a nang ni uarereke man aki noraki n te mata. Man raun te tabo aio ao kinakina bwa te tabo ni kaabung ao ikai are a kinaki iai PIPA bwa te tabo teuana ae moan te kakawaki bwa e kona ni kamatebwaiaki iai aron wakin te reitanimaiu.

PIPA e bon kawakini taabo are a mwaneaki man kawakinaki iai kaubwain nako marawa n rinania nako, n aekaia nako ao n roroia nako aika a kakaokoro. Aio te aeka n tabo ae akea aekakina n te aonnaba ike a maeka iai ni marurung aekan ika nako, aekan rakai nako, aekan mannikiba, aekan aai ma mwakauro ao arokan aon te aba. Bon akea aekana n te aonnaba aei.